BiafranEdu

a b gb d e f g gh h e i î j k l m n ñ o ô p kp r s t u û v w y z ch gw kw nw ny *a.(1) a, aa aba agba ada aea afa aga agha aha aia aîa aja aka ala ama ana aña aoa aôa apa akpa ara asa ata aua aûa ava awa aya aza acha agwa akwa anwa anya–(2) ba, baba bagba bada baea bafa baga bagha baha baia baîa baja baka bala bama bana baña baoa baóa bapa bakpa bara basa bata baua baûa bava bawa baya baza bacha bagwa bakwa banwa banya–(3) gba, gbaba gbagba ghada gbaea gbafa gbaga gbagha gbaha gbaia gbaîa gbaja gbaka gbala gbama gbana gbaña gbaoa gbaôa gbapa gbakpa gbara gbasa gbata gbaua gbaûa gbava gbawa gbaya gbaza gbacha gbagwa gbakwa gbanwa gbanya–(4) da, daba dagba dada daea dafa daga dagha daha daia daîa daja daka dala dama dana daña daoa daôa dapa dakpa dara dasa data daua daûa dava dawa daya daza dacha dagwa dakwa danwa danya–(5) ea, eba egba eda eea efa ega egha eha eia eîa eja eka ela ema ena eña eoa eôa epa ekpa era esa eta eua eûa eva ewa eya eza echa egwa ekwa enwa enya–(6) fa, faba fagba fada faea fafa faga fagha faha faia faîa faja faka fala fama fana faña faoa faôa fapa fakpa fara fasa fata faua faûa fava fawa faya faza facha fagwa fakwa fanwa fanya–(7) ga, gaba gagba gada gaea gafa gaga gagha gaha gaia gaîa gaja gaka gala gama gana gaña gaoa gaôa gapa gakpa gara gasa gata gaua gaûa gava gawa gaya gaza gacha gagwa gakwa ganwa ganya–(8) gha, ghaba ghagba ghada ghaea ghafa ghaga ghagha ghaha ghaia ghaîa ghaja ghaka ghala ghama ghana ghana ghaña ghaoa ghaôa ghapa ghakpa ghara ghasa ghata ghaua ghaûa ghava ghawa ghaya ghaza ghacha ghagwa ghakwa ghanwa ghanya–(9) ha, haba hagba hada haea hafa haga hagha haha haia haîa haja haka hala hama hana haña haoa haôa hapa hakpa hara hasa hata haua haûa hava hawa haya haza hacha hagwa hakwa hanwa hanya–(10) ia, iaba iagba iada iaea iafa iaga iagha iaha iia iîa iaja iaka iala iama iana iaña iaoa iaôa iapa iakpa iara iasa iata iaua iaûa iava iawa iaya iaza iacha iagwa iakwa ianwa ianya–(11) îa, îaba îagba îada îaea îafa îaga îagha îaha îaia îaîa îaja îaka îala îama îana îaña îaoa îaôa îapa îakpa îara íasa îata îaua îaûa îava îawa îaya îaza îacha îagwa îakwa îanwa îanya–(12) ja, jaba jagba jada jaea jafa jagha jaha jaia jaîa jaja jaka jala jama jana jaña jaoa jaôa japa jakpa jara jasa jata jaua jaûa java jawa jaya jaza jacha jagwa jakwa janwa janya–(13) ka, kaba kagba kada kaea kafa kagha kaha kaia kaîa kaja kaka kala kama kana kaña kaoa kaôa kakpa kara kasa kata kaua kaûa kava kawa kaya kaza kacha kagwa kakwa kanwa kanya–(14) la, laba lagba lada laea lafa laga lagha laha laia laîa laja laka lala lama lana laña laoa laôa lapa lakpa lara lasa lata laua laûa lava lawa laya laza lacha lagwa lakwa lanwa lanya–(15) ma, maba magba mada maea mafa maga magha maha maia maîa maja maka mala mama mana maña maoa maôa mapa makpa mara masa mata maua maûa mava mawa maya maza macha magwa makwa manwa manya–(16) na, naba nagba nada naea nafa naga nagha naha naia naîa naja naka nala nama nana naña naoa naôa napa nakpa nara nasa nata naua naûa nava nawa naya naza nacha nagwa nakwa nanwa nanya–(17) ña, ñaba ñagba ñada ñaea ñafa ñaga ñagha ñaha ñaia ñaîa ñaja ñaka ñala ñama ñana ñaña ñaoa ñaôa ñapa ñakpa ñara ñasa ñata ñaua ñaûa ñava ñawa ñaya ñaza ñacha ñagwa ñakwa ñanwa ñanya–(18) oa, oba ogba oda oea ofa oga ogha oha oia oîa oja oka ola oma ona oña ooa oôa opa okpa ora osa ota oua oûa ova owa oya oza ocha ogwa okwa onwa onya–(19) ôa, ôba ôgba ôda ôea ôfa ôga ôgha ôha ôia ôîa ôja ôka ôla ôma ôna ôña ôoa ôôa ôpa ôkpa ôra ôsa ôta ôua ôûa ôva ôwa ôya ôza ôcha ôgwa ôkwa ônwa ônya–(20) pa, paba pagba pada paea pafa paga pagha paha paia paîa paja paka pala pama pana paña paoa paôa papa pakpa para pasa pata paua paûa pava pawa paya paza pacha pagwa panwa panya–(21) kpa, kpaba kpagba kpada kpaea kpafa kpaga kpagha kpaha kpaia kpaîa kpaja kpaka kpala kpama kpana kpaña kpaoa kpaôa kpapa kpakpa kpara kpasa kpata kpaua kpaûa kpava kpawa kpaya kpaza kpacha kpagwa kpakwa kpanwa kpanya–(22) ra, rara raba ragba rada raea rafa raga ragha raha raia raîa raja raka rala rama rana raña raoa raôa rapa rakpa rara rasa rata raua raûa rava rawa raya raza racha ragwa rakwa ranwa ranya–(23) sa, saba sagba sada saea safa saga sagha saha saia saîa saja saka sala sama sana saña saoa saôa sapa sakpa sara sasa sata saua saûa sava sawa saya saza sacha sagwa sakwa sanwa sanya–(24) ta, taba tagba tada taea tafa taga tagha taha taia taîa taja taka tala tama tana taña taoa taôa tapa takpa tara tasa tata taua taûa tava tawa taya taza tacha tagwa takwa tanwa tanya–(25) ua, uaba uada uaea uafa uaga uagha uaha uaia uaîa uaja uaka uala uama uana uaña uaoa uaôa uapa uakpa uara uasa uata uaua uaûa uava uawa uaya uaza uacha uagwa uakwa uanwa uanya–(26) úa, ûaba ûagba ûada ûaea ûafa ûaga ûagha ûaha ûaia ûaîa ûaja ûaka ûala ûama ûana ûaña ûaoa ûaôa ûapa ûakpa ûara ûasa ûata ûaua ûaûa ûava ûawa ûaya ûaza ûacha ûagwa ûakwa ûanwa ûanya–go to page two for continuation–(27) va,

Advertisements

Published by

biafranedu

Welcome to BiafranEdu "biafran ministry of education" Editor from: Uruagu Umudioka, Dunukofia, Biafra, name: 'great lord Jesmion' [ a b gb d e f g gh h i î j k l m n ñ o ô p kp r s t u û v w y z ch gw kw nw ny]

One thought on “BiafranEdu”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.